Statut stowarzyszenia

STATUT

 Nadwiślańskiego Stowarzyszenia  Aktywni

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Nadwiślańskie Stowarzyszenie Aktywni” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Nowe. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r.nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
 1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i środki działania

Celem Stowarzyszenia jest:

 - działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, ze szczególnym zaakcentowaniem dziedzin związanych z edukacją, sportem i turystyką,

- promowanie miasta i gminy Nowe w kraju i za granicą,

- zaangażowanie w rozwój życia kulturalnego,

- wspieranie aktywności obywateli

- promocja i organizacja wolontariatu,

- promocja idei zdrowego społeczeństwa,

- dbanie o rozwój fizyczny społeczeństwa, szczególnie młodzieży i osób niepełnosprawnych,

- troska o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych.

 Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 - współpracę z władzami samorządu gminnego, powiatowego oraz innymi podmiotami życia publicznego,

- tworzenie i realizowanie programów przybliżających młodzieży problematykę władzy samorządowej,

- organizowanie prelekcji, odczytów, klubów dyskusyjnych mających na celów podnoszenie kultury życia publicznego,

- promocję i działania reklamowe mające na celu podniesienie statusu miasta Nowe,

- prowadzenie działalności charytatywnej, a w szczególności zbiórek publicznych, usług opiekuńczych, różnorodnych form wypoczynku, imprez dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich,

- szkolenie i wspieranie wolontariuszy i liderów młodzieżowych,

- zdobywanie środków finansowych i rzeczowych, wspomagających działania ze statutowymi celami stowarzyszenia,

- angażowanie społeczności lokalnej do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych ,

- aktywizowanie osób niepełnosprawnych poprzez sport i rekreację,

- realizowanie programów sportowych w ramach działalności sekcji,

- promowanie zdrowego stylu życia,

- promowanie różnorodnych form spędzania wolnego czasu,

- organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych na poziomie makro- i mikroregionu, a także udział w zawodach i imprezach sportowych ujętych w planach polskich organizacji sportowych,

- organizowanie i prowadzenie wycieczek, obozów i innych imprez turystyczno - krajoznawczych,

- działalność szkoleniową i edukacyjną,

- zapewnienie kadrze szkoleniowej możliwości podnoszenia kwalifikacji szkoleniowych,

- inicjowanie przedsięwzięć poszerzających bazę sportowo – rekreacyjną.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, z której dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków w przedmiocie działalności PKD:

58 1 – Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

69 2 – Działalność rachunkowo – księgowa, doradztwo podatkowe

73 1 – Reklama

73 2 – Badanie rynku i opinii publicznej

74 2 – Działalność fotograficzna

79 1 – Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki

82 1 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą

82 3 – Działalność w zakresie organizacji targów, wystaw i kongresów

85 5 – Pozaszkolne formy edukacji

85 6 – Działalność wspomagająca edukację

94 99 – Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana

 Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki


Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie posiada członków:

- Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie.
- Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
- Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
- Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
- Członkowie zwyczajni mają prawo:

  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  3. udziału w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. regularnego opłacania składek.

Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
Członek wspierający ma obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia
Utrata członkostwa następuje na skutek:

  1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  2. wykluczenia przez Zarząd:
 • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • z powodu niepłacenia składek za rok,
  1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Uchwała walnego zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

Władzami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnymzwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków stowarzyszenia. Na wniosek bezwzględnej większości zebranych głosowanie może być tajne.


Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

  1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym - członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Uchwały walnego zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.


Do kompetencji walnego zebrania należą:

  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2. uchwalanie zmian statutu,
  3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
  6. uchwalanie budżetu,
  7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.
Zarząd składa się z 4 do 5 osób w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika wybieranych przez Walne zebranie Stowarzyszenia.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub jego zastępca.


Do kompetencji Zarządu należą:

  1. realizacja celów Stowarzyszenia,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  8. przyjmowanie i skreślanie członków.

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.


Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1. kontrolowanie działalności Zarządu,
  2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebrania Członków,
  3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
  4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek i fundusze

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

  1. ze składek członkowskich,
  2. darowizn, spadków, zapisów, lokat, ze sponsoringu,
  3. dotacji i ofiarności publicznej,
  4. majątku wniesionego przez jej członków,
  5. dochodu z majątku Stowarzyszenia,
  6. dochody z działalności gospodarczej prowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie używa pieczęci i symboli zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Zaprzyjaźnione serwisy

Jestes tutaj :

Gorące tematy :

bottom 1

Chrząszczu w Nepalu
Relacja wkrótce
 

bottom 1

Muzyka Kościołów
Letnie Spotkania Muzyczne – sezon 2013
 

bottom 1

Zajęcia karate
Rusza sezon 2013-2014 zajęć sekcji karate Shotokan
 

O Aktywnych:

Grupa za cel działanie postawiła sobie realizacje zainteresowań: sportowo-rekreacyjnych w sekcjach KARATE, PIŁKI SIATKOWEJ i PARALOTNIOWEJ. A także inspirowanie działań związanych z promocją regionu (Dolina Dolnej Wisły), kultywowaniem lokalnych tradycji.

Śledź Nas

 social icon  social icon  social icon  social icon

 

S5 Box

Zaloguj się

Zarejestruj się